Filter by Status
ขาย
ให้เช่า

ข้อกำหนดการใช้งาน -

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เกี่ยวกับเรา :

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://arcadiapropertiesgroup.com.

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนการใช้เว็บไซต์

การใช้ไซต์แสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

การใช้ไซต์

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนการใช้เว็บไซต์ (“ไซต์”) ซึ่งเป็นเจ้าของโดยบริษัท CRS-Star Co. , Ltd.

ข้อกำหนดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา ดังนั้นคุณควรเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดปัจจุบันที่คุณผูกพัน

คุณควรรับทราบว่าลิขสิทธิ์ในทุกสิ่งที่คุณเห็นหรืออ่านบนไซต์ ซึ่งรวมถึงการออกแบบต่างๆ, ข้อความ, กราฟฟิก, ภาพถ่าย, ซอร์สโค้ด หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ นั้นเป็นของ Arcadia Properties Group

การเข้าถึงไซต์ไม่ได้หมายถึงการอนุญาตในการทำซ้ำและ / หรือแจกจ่ายข้อมูลนี้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถนำไปทำซ้ำ, แก้ไข, แสดง หรือแจกจ่ายเนื้อหาของไซต์นี้ต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท CRS-Star Co. , Ltd. และ Arcadia Properties Group

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่แสดงบนไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำเครื่องหมายการค้าที่แสดงไปใช้โดยเด็ดขาด

ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการของเราเพื่อ “การทำเหมืองข้อมูล” ใด ๆ เพื่อรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนและข้อเสนอของลูกค้าและ / หรือผู้โฆษณาของเรา Arcadia Properties Group ได้ใช้ความพยายามในการรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้รับประกันหรือรับรองในความถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Arcadia Properties Group ไม่ได้มีพันธะในการรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาของไซต์ ทุกสิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ใช้ข้อมูลพื้นฐาน “ตามจริง” โดยไม่มีการเป็นตัวแทน, การรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันชื่อเรียก, ความสามารถในการค้าหรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดสิทธิ

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

ไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณเท่านั้น และการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง Arcadia Properties Group มิได้ควบคุมและมิได้รับผิดชอบต่อไซต์หรือเนื้อหาเหล่านั้น

Arcadia Properties Group ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงไฮเปอร์เท็กซ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังไซต์

ขอบเขตความรับผิดชอบ

คุณยอมรับว่าการใช้งานไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวและคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานไซต์ของคุณ Arcadia Properties Group จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การชดเชยหรือผลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์นี้ของคุณ หรือเนื้อหาข้อมูล, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลของประเทศไทยเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

ลักษณะธุรกิจของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

คุณควรตรวจสอบดูเว็บไซต์บ่อยๆ เพื่อดูว่าได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมล่าสุดหรือไม่ ข้อกำหนดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา ดังนั้นคุณควรเข้ามาเยี่ยมชมเป็นระยะเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดปัจจุบันที่คุณผูกพัน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ในทุกสิ่งที่คุณเห็นหรืออ่านบนไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ, การถ่ายภาพ, วิดีโอ, ข้อความ, กราฟฟิก, ซอร์สโค้ด หรือซอฟต์แวร์ใดๆ นั้นเป็นเจ้าของโดย Arcadia Properties Group

การเข้าถึงไซต์นี้ของคุณไม่ได้หมายถึงการอนุญาตให้มีการทำซ้ำและ / หรือแจกจ่ายข้อมูลนี้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถทำซ้ำ, แก้ไข, แสดงหรือแจกจ่ายเนื้อหาของไซต์นี้ต่อสาธารณะโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจาก Arcadia Properties Group เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่แสดงบนไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ห้ามนำเครื่องหมายการค้าที่แสดงไว้นี้ไปใช้โดยเด็ดขาด ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะบังคับใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการของเราเพื่อ “การทำเหมืองข้อมูล” ใด ๆ เพื่อรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนและข้อเสนอของลูกค้าและ / หรือผู้โฆษณาของเรา

ค้นหารายการที่คุณต้องการ

ค้นหาด้วยคีเวิร์ด

Filter by Status
ขาย
ให้เช่า
หรือ

ค้นหาขั้นสูงด้วยฟิวเตอร์

สถานะ
สถานะ
แท็กพิเศษ
แท็กพิเศษ
ราคา
ราคา - slider
ราคา - inputs
ห้องนอน
ห้องน้ำ
เมือง
Find Your Property

Quick Search

Filter by Status
ขาย
ให้เช่า
Or

Advanced Search

สถานะ
สถานะ
แท็กพิเศษ
แท็กพิเศษ
ราคา
ราคา - slider
ราคา - inputs
ห้องนอน
ห้องน้ำ
เมือง